w3c

w3c

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 • OP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom internetového portálu www.musclebody.sk a jeho ďalšími jazykovými mutáciami v jazykoch (SR/ ČR/ PL/ HU/ DE/ UK) medzi predávajúcim PROTEIN SL LTD, 7FJM Anse Boileau, Seychely) 
  ) a kupujúcim. Pre SR PROTEIN SL LTD, 7FJM Anse Boileau, Seychely) ktorá slúži na poskytovanie služieb a dodanie tovaru konečnému zákazníkovi, ďalej zabezpečuje dopravu ku konečnému zákazníkovi, komunikáciu so zákazníkmi, poradenstvo v rámci zakúpených produktov a vybavuje reklamácie v rámci objednávok. Musclebody.sk - organizačná zložka nepredáva žiadny tovar ani služby konečnému zákazníkovi! Slúži pre potreby rýchlej komunikácie - emailom, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych sietí.
 • Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ustanovenia § 588 a nasl. v spojení s ustanovením § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník (ďalej len „OP“).
 • Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom www.musclebody.sk.
 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
 • PROTEIN SL LTD, 7FJM Anse Boileau, Seychely
 • V rámci služby heureka.sk/cz predávame vaše základné a nevyhnutné údaje spoločnosti Heureka na základe služby Overené zákazníkmi. 
 • Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Objednávka

 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu a emailu.
 • Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
 • Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • Za podstatné podmienky sa považujú hlavne určenie kupujúceho, obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.
 • Kupujúci bude pravidelné informovaný o stave objednávky prostredníctvom emailu. Kupujúci môže byť predávajúcim pre účel potvrdenia objednávky telefonický kontaktovaný.

Potvrdením objednávky kupujúci prehlasuje, že je starší ako 18 rokov!

Storno objednávky

 • Kupujúci má právo stornovať objednávku prostredníctvom emailu bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania, alebo po dohode s predávajúcim. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 75% z celkovej ceny tovaru.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
 1. v prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily, nesprávne uvedená kontaktná adresa a pod.)
 2. prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky,
 3. tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
 4. V prípade, že akákoľvek z uvedených situácií nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • 1. Kupujúci má právo v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 2. OP.
 • 2. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí
ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
tovar nesmie byť použitý
tovar musí byť nepoškodený
tovar musí byť kompletný (vrátane darčekov, šejkrov a podobne)
zašlite spolu s dokladom o kúpe – dodací list / proforma fa/ faktúra

 • Pri splnení podmienok uvedených v bode 2. predávajúci peniaze za tovar zašle prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
 • Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu.
 • Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy v zmysle § 7 ods. 6 písm. e) zákona o ochrane spotrebiteľa (predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený).
 • Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci!
 • Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Cenové podmienky

Cena výrobkov predstavuje konečnú cenu, nakoľko nie sme platcami DPH. Ceny poštovného a balného je uvedená v časti Doprava.

Doprava

 • Dopravu pre územie SR zabezpečuje zmluvný kuriéry Slovenskej Pošty.
 • Dopravu pre U.K. , všetky členské krajiny EU a krajiny mimo EU zabezpečuje kuriérska spoločnosť Packeta / DPD / GLS.
 • Doprava pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne, na základe hmotnosti balíka.
 • Cena poštovného pre SR je 3,9e pre objednávky do 90e, nad 90e je poštovné zdarma.
 • Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

Dodanie tovaru

 • Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne.
 • Objednávky prijaté počas pracovného dňa do 14:00 hodiny budú expedované v ten istý pracovný deň. Objednávky prijaté po 14:00 hodine budú expedované následujúci pracovný deň. Počas víkendov a sviatkov sa objednávky neexpedujú. 
 • Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.
 • Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje dodací list. Faktúra bude zasielaná emailom na vyžiadanie.
 • Po prevzatí zásielky je adresát - zákazník povinný do 7 kalendárnych dní od prevzatia zásielky, neotvorené produkty si vizuálne skontrolovať stav produktov (darčeky a iné reklamné predmety nespadajú pod reklamáciu), ich obal, celistvosť vrchnáka alebo iných poškodení! Po uplinutí 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia zásielky nebudú akceptované žiadne reklamačné pripomienky zo strany adresáta - zákazníka!
 • Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením plnej výšky kúpnej ceny.
 • Tovar dodávame v rámci členských krajín EU ale aj do iných krajín mimo EU. Pre krajiny mimo členských štátov EU, všetky zásielky podliehajú colnej deklarácii.

Možnosti platby

 • Za tovar je možné zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

Dobierka - táto skužba je dostupná iba pre SR zákazníkov!
Sumu objednávky platíte priamo u kuriéra, pri dodaní objednávky.
Platobná karta.
Je to jednou z bezpečných foriem platby, ktorá trvá pár sekúnd, pričom je nutné vyplniť číslo karty, expiračnú dobu karty a CVV kód. Tovar odosielame ihneď po prijatí platby.
Prevod na bankový účet.
Peniaze za objednávku posielate čo najskôr po vytvorení objednávky na náš bankový účet. Tovar odosielame ihneď po prijatí platby. Platba musí byť pripísaná na náš bankový účet v lehote 7 (siedmich) pracovných dní! V opačnom prípade vzniká nárok predavajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Zodpovednosť za chyby na stránke www.musclebody.sk

 • Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.musclebody.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
 • Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto OP a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny OP alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých OP, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Ochrana osobných údajov

 • Predávajúci sa pri zhromažďovaní osobných údajov riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) v informačných systémoch. Predávajúci rešpektuje súkromie kupujúceho. Poskytnuté osobné údaje sú chránené pred zneužitím a nikdy nebudú poskytnuté tretiemu subjektu.
 • Používaním tohto internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o kupujúcom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou kupujúceho, kupujúci automaticky súhlasí, že môžete byt informovaný o novinkách o internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebude želať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť prostredníctvom emailu.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Záverečné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 • Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: